Když všechno kvete

Upevňování citových vztahů ke svým blízkým a pocit sounáležitosti s rodinou. Rozšiřování poznatků o přírodě, pozorování kvetoucí přírody (krása a vůně květů, život na louce, práce na zahrádce, pojmenování některých druhů rostlin a podmínkách jejich růstu).  Rozšiřování poznatků o činnostech, které tělu škodí, co tělu prospívá a znát pravidla pro ochranu vlastního zdraví. Rozvíjení schopnosti sebeovládání, ohleduplnosti, pohotové reakce, dodržování pravidel a rozvíjení pohybových schopností a dovedností při pohybových hrách. Zdokonalování se při manipulaci s míčem. Rozvíjení jemné motoriky, grafomotoriky a estetického cítění. Seznamování se základními číselnými a matematickými pojmy, prostorová orientace.

 

2. 5. – 6. 5. Maminka má svátek, pálení čarodějnic

 • Upevňování citových vztahů ke svým blízkým, rozvoj motoriky, grafomotoriky a estetického cítění.
 • Zdokonalování se při manipulaci s míčem.

Pondělí

 • Čarodějnický rej – masky, hry, soutěže a opékání buřtů

Úterý

 • Kresba lidské postavy tuží „Moje maminka“
 • Mladší děti - vystihnout hlavní znaky figury
 • Starší děti - dbát na úplnost figury
 • Hra s míčem „Na obra a Palečka“

Středa

 • Výroba dárečku pro maminku. Stříhání, lepení. „Srdíčko na špejli“
 • Hra s míčem – házení a chytání míče ve dvojicích

Čtvrtek

 • Námětová hra „Na rodinu“ – řešení modelových situací.
 • Proč je maminka smutná, veselá, s čím doma pomáhám – kolektivní rozhovory.
 • Hra s míčem – hod na pohyblivý cíl „Na jelena“

Pátek

 • Nácvik písně „Uvíjíme věneček“ – s pohybem, opakování písní o jaru

 

9. 5. – 13. 5.      Leze brouček na palouček

 • Prohlubujeme si zájem o přírodu a rozšiřujeme si poznatky o životě na louce.
 • Učíme se uvědomovat si důležitost hmyzu pro přírodu a pojmenovat některé jeho druhy.
 • Seznamujeme se se symbolikou číslic a procvičujeme prostorovou orientaci.

Pondělí 

 • Procházka na louku – pozorování, rozhovory. Seznámení dětí s použitím dětské lupy
 • Kuliferda – symbolika číslic

Úterý

 • Práce s obrazovým materiálem – poznávání a pojmenování běžného hmyzu
 • Pohybová hra „Leze brouček“

Středa    

 • Nácvik písně s pohybem „Sluníčko“
 • Sluchová cvičení – poznávání známých písní dle melodie

Čtvrtek 

 • Starší děti – určování počtu, přiřazování správné číslice. Pracovní listy
 • Mladší děti – vytváření skupin, pojmenování barev, umísťování předmětu dle slovní instrukce. Hra se stavebnicí

Pátek

 • MTU

 

16. 5. – 20. 5. Květy na zahrádce, na louce

 • Učíme se všímat si rozmanitosti přírody, poznávat některé druhy rostlin a znát jejich názvy.
 • Rozšiřujeme si poznatky o podmínkách růstu.

Pondělí 

 • Práce s obrazovým materiálem „Luční a zahradní kvítí“ – rozhovory, poznávání, pojmenování
 • Procházka k místním zahrádkám – pozorování, rozhovory

Úterý    

 • Opakování písní o jaru
 • Vytváření číselné řady, určování počtu, porovnávání

Středa

 • Pohybová hra „Na včeličky“
 • Poznávání odstínů barev, pojmy – světlý, tmavý

Čtvrtek

 • Divadelní představení “Jezinky, Bezinky“

Pátek  

 • Nácvik pohybové hry „Včelí královna velí“ – změna poloh dle slovní instrukce
 • Běh se změnami směru „Žáby, čápy, motýli“

23. 5. – 27. 5. Lidské tělo

 • Procvičujeme části lidského těla, učíme se pojmenovat vnitřní orgány a znát jejich funkci. 
 • Rozšiřujeme si poznatky o činnostech, které tělu škodí, co tělu prospívá a znát pravidla pro ochranu vlastního zdraví.

Pondělí  

 • Procvičujeme s dětmi správné pojmenování částí těla, určení je na sobě a vysvětlení jejich funkce. Námětová hra „Nechci vidět“
 • Kresba lidské figury v pohybu „Pěší výlet“ – dbát na celistvost postavy ve vhodném oblečení pro toto roční období. Využít celou plochu papíru

Úterý  

 • Pomocí vhodných otázek vést s dětmi rozhovor, které činnosti jsou pro lidské zdraví škodlivé a co našemu tělu prospívá. Např. „Je správné si před jídlem mýt ruce a proč?“ Děti určí, zda činnost je správná nebo ne a pokusí se vysvětlit proč. (pravidelná hygiena, správné stravování, vhodné oblékání, dostatek pohybu a spánku. Zdraví škodlivé činnosti (např. konzumace nezdravých potravin, kouření užívání alkoholu atd)
 • Omalovánky

Středa

 • Ukazujeme a správně nazýváme části lidského těla na druhé osobě. Námětová hra „Kam tě pohladím?“
 • Pracovní list „Vybarvi orgány v těle“ – žlutý mozek, červené srdce a tepny, modré plíce a pokus se vysvětlit funkci těchto orgánů

Čtvrtek 

 • Učíme se znát, co tělu škodí a co mu prospívá. Zdravá strava -  námětová hra „Vaříme kaši“
 • Pracovní list „Lidské tělo“

Pátek

 • Rozvoj pohybových schopností. Procvičování poskoků na jedné noze. Poskoky na panákovi.
 • Pohybová hra „Hlava, ramena ...“

 

30. 5. - 3. 6.  Oslavujeme den dětí - týden plný pohybových her

 • Rozvoj schopnosti sebeovládání, ohleduplnosti, pohotové reakce, dodržování pravidel a rozvoj pohybových schopností při hrách

Pondělí

 • PH „Na kukačku“ – rozvoj sluchového vnímání, hod na cíl papírovou koulí

Úterý

 • PH „Na jelena“ – hod míčem na pohyblivý cíl

Středa

 • Den dětí

Čtvrtek

 • PH „Na žabičky“ – rozvoj postřehu a zrakového vnímání

Pátek

 • PH „Zač ten kůň“ – běh na daný signál s vyhýbáním