Školné a stravné

Platba stravného

Stravné hradí rodiče do 15. dne v měsíci zpětně za předchozí měsíc hotovostně v MŠ u vedoucí školního stravování paní Pazderkové.

Stravné pro děti zařazené do kategorie 3 - 6 let:

  • přesnídávka       11,-Kč
  • oběd                25,-Kč
  • svačina            10,-Kč

 

Děti, které dosáhnou v době od 1.9.2021 do 31.8.2022 věku 7 let, budou podle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, zařazeny do věkové skupiny 7 - 10 let. Tyto děti platí vyšší stravné.

Stravné pro děti zařazené do kategorie 7 - 10 let:

  • přesnídávka       12,-Kč
  • oběd                26,-Kč
  • svačina            11,-Kč

 

Odhlásit dítě ze stravování je nutné vždy nejpozději téhož dne do 7:30 ráno. Nepřítomnost dítěte můžete oznámit telefonicky (312 587 413), osobně u vedoucí školního stravování, pedagogů či ředitele školy. V případě, že dítě nebude odhlášeno včas, jídlo bude rodičům započteno. Pokud dojde k náhlému onemocnění dítěte, má rodič právo první den si jídlo vyzvednout v době od 12:00 do 12:30 ve školní jídelně a odnést si jej domů v jídlonosiči.

 

Platba školného pro rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 je výše školného stanovena na 500,-Kč měsíčně. Tuto částku je nutné uhradit vždy nejpozději do 15. dne téhož měsíce hotovostně u vedoucí školního stravování paní Pazderkové. Předškolní vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.